Werkwijze Lamminsvliet

Kennismaking

Voorafgaand aan iedere opdracht gaan we graag eerst op locatie in gesprek met u. We luisteren wat uw plannen zijn en welk budget daar ongeveer voor beschikbaar is.

Door gebruik te maken van een database met kerngetallen kunnen we tijdens het kennismakingsgesprek al direct achterhalen of uw ideeën ook budgettair te verwezenlijken zijn. Tevens kunnen we voor u globaal berekenen welke bijkomende kosten er allemaal gepaard gaan en een vrijblijvende offerte voor u maken.

Vooronderzoek

Voordat we met de daadwerkelijke ontwerpwerkzaamheden beginnen is het van belang om te weten welke mogelijkheden er op een bepaald kavel zijn. We verdiepen ons in de wetten en regels en brengen verslag uit wat er precies geldt op uw kavel. Te denken valt aan: de functie, maximale bebouwing, bouwhoogtes, het al dan niet uitoefenen van een beroep, en ga zo maar door.

Bestaande situatie

Indien de conclusie van het vooronderzoek strookt met wat u voor ogen heeft brengen we de bestaande situatie in beeld. Hoe zit de kavel er op dit moment uit, welke bebouwing is aanwezig en hoe zit deze bebouwing in elkaar. Dit doen we door tekeningen in het gemeentelijke archief op te vragen, te bestuderen, alles op te meten en 2D uit te tekenen.

De bestaande situatie vormt de basis voor de overige werken. 

Sloopplan

Indien er meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt dient een sloopplan opgesteld te worden. Wanneer het bouwwerk voor 1994 gerealiseerd is dient er aan het sloopplan een asbestinventarisatie rapport toegevoegd te worden.
Het sloopplan en asbestinventarisatie rapport vormen de stukken welke benodigd zijn voor de sloopvergunning.

Schets ontwerp

Wanneer er bekend is wat globaal op het perceel mogelijk en gewenst is beginnen we met het maken van ruwe schetsen. Deze schetsen maken we zichtbaar door 3D geprinte maquettes. Als de gewenst bouwvorm is gevonden werken we deze verder uit middels 3D visualisaties en virtual reality modellen. Pas als u helemaal tevreden bent over het ontwerp gaan we over tot de bouwkundige tekeningen. 

Voorlopig ontwerp

In het voorlopig ontwerp werken we de schetsen uit tot volwaardige plattegronden, doorsneden, aanzichten en principe detailtekeningen. Deze stukken worden vervolgens bouwfysisch en constructief doorgerekend. 

Definitief ontwerp

De verzamelde informatie uit het voorlopig ontwerp bundelen we samen in het definitief ontwerp. Door de gemaakte constructieve- en bouwfysische berekeningen weten we op de millimeter nauwkeurig hoe dik de muren en isolatie dienen te zijn, hoeveel en welke installaties er toegepast moeten worden, maar ook hoe de kleinste details van het bouwwerk er uit zullen zien.

Het definitief ontwerp vormt de uiteindelijke stukken voor de vergunningaanvraag bij de gemeente. 

Uitvoerend ontwerp

Het uitvoerend ontwerp bestaat uit de tekeningen van het definitief ontwerp en wordt aangevuld met informatie wat betreft gas, water, elektra en eventueel beveiliging. Daarnaast maken we een werkomschrijving waar tekstueel de kwaliteit van het te bouwen bouwwerk in vastgelegd wordt. Dit vormt de basis waarmee aannemers een prijsofferte kunnen maken. Wanneer de verschillende offertes binnen zijn bespreken we deze mondeling door om tot de juiste partij te komen. 

Bouwmanagement

Ook nadat we de vergunningaanvraag en aanbesteding achter de rug hebben blijven we van dienst. Regelmatig gaan we op de bouw kijken hoe de werkzaamheden vorderen om voortijdig eventuele problemen of misvattingen op te lossen. Daarnaast vormen we het aanspreekpunt voor u, de aannemer en de gemeente.

Tijdens alle stappen voegen we een raming toe zodat we oog houden op de uiteindelijke bouwkosten. Deze ramingen dient eveneens om ons honorarium te bepalen zodat u nooit meer betaald dan nodig is.